<

Regulamin serwisu

I        Objaśnienie wyrażeń użytych w Regulaminie

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. E-book – każda publikacja elektroniczna dostępna w Serwisie,
 2. Komunikacja drogą elektroniczną – komunikacja pomiędzy stronami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym(Usługodawcą) umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza nabyć lub nabywa E-booka,
 5. Operator płatności – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, zwany dalej również Serwisem tpay.com,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny pod adresem https://www.lemondietetyka.pl/regulamin,
 7. Serwis – serwis internetowy „Lemon Terapia i Profilaktyka”, działający pod adresem witrynyhttps://www.lemondietetyka.pl,
 8. Sprzedający – Krzysztof Tomaszek, działający jako przedsiębiorca pod firmą „Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Tomaszek” z adresem: ul. Sienkiewicza 39/4, 41-800 Zabrze, NIP: 6452249959,
 9. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://sklep.lemondietetyka.pl,
 10. Usługa przedpłacona – każda usługa dietetyczna sprzedawana za pośrednictwem Serwisu, nie będąca publikacją.
 11. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu lub korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę,
 12. Usługodawca – Krzysztof Tomaszek, działający jako przedsiębiorca pod firmą „Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Tomaszek” z adresem: ul. Sienkiewicza 39/4, 41-800 Zabrze, NIP: 6452249959,
 13. Ustawa – Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).

II       Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu, a także zasady sprzedaży E-booków oraz usług przedpłaconych.
 2. Usługobiorcy i Kupujący mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu i Strony. Korzystanie z Serwisu i Strony jest dobrowolne i oznacza akceptację Regulaminu przez Usługobiorców i Kupujących.
 3. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci materiałów opublikowanych w serwisie, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych, a także odpłatna sprzedaż E-booków i usług przedpłaconych.
 4. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji, nie stanowią konsultacji ani porad dietetycznychczy żywieniowych i nie są dostosowane ani kierowane do indywidualnych Usługobiorców, według ich predyspozycji. Z tego powodu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez Usługobiorców.
 5. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z materiałów opublikowanych w Serwisie. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 7. Usługodawca dokona wszelkich starań, by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania czy usuwania usługlub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe lub wprowadzenia ograniczenia terytorialnego lub wiekowego w dostępie do Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

III      Zasadykorzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
 2. urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
 3. połączenie z siecią Internet,
 4. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
 5. włączona obsługa skryptów JavaScript,
 6. włączona obsługa plików Cookies.
 7. Do dokonania zakupu E-booka za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 8. dostęp do sieci Internet,
 9. standardowy system operacyjny,
 10. standardowa przeglądarka internetowa,
 11. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 12. Do korzystania z E-booka konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 13. dostęp do sieci Internet,
 14. standardowy system operacyjny,
 15. standardowa przeglądarka internetowa,
 16. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 17. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 18. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do sieci Internet oraz indywidualnego, aktywnego konta e-mail.
 19. Do rejestracji konta w Serwisie niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do sieci Internet oraz indywidualnego, aktywnego konta e-mail.
 20. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne. Za treści przekazywane przez Usługobiorców ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność.
 21. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 22. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 23. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony niezwłocznie po wykryciu tych nieprawidłowości lub przerw w sposób wskazany w rozdziale X ust. 10.
 24. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@lemondietetyka.pl. W reklamacji Kupujący podaje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedający poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail składającego reklamację.
 25. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 26. Zakazane są następujące działania (zarówno podjęte osobiście przez Usługobiorców, jak i za pośrednictwem oprogramowania lub osób trzecich):
 27. dekompilacja i analiza kodu źródłowego,
 28. powodujące nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
 29. próby wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
 30. podejmowanie prób wgrywania, wysyłania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
 31. podejmowanie prób wgrywania, wysyłania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
 32. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu, w jakim działa Serwis.
 33. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Usługobiorcy niezwłocznie powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu bądź zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV      Zasady rejestracji w Serwisie

 1. Usługobiorcy mogą swobodnie korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. By korzystać z dodatkowych usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu, Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie.
 4. Każdy Usługobiorca może posiadać i użytkować tylko jedno konto w Serwisie.
 5. Rejestrujący się w Serwisie, Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 6.
 6. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu zwłaszcza, jeżeli Usługobiorca narusza Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy czy innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą. Usługobiorcy są tego świadomi powyższe akceptują.
 7. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub usuwane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany według swobodnej decyzji Usługodawcy; Usługobiorcom nie przysługują w tym względzie jakiekolwiek roszczenia.
 8. Usługobiorcy zarejestrowani w Serwisie są zobowiązani do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim ani Usługodawcy swojego loginu ani hasła do konta.
 9. Zarejestrowany i posiadający konto w Serwisie Usługobiorca ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisupo zalogowaniu się w panelu w Serwisie.Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V       Zasady świadczenia usługi sprzedaży E-booków

 1. Serwis umożliwia odpłatną sprzedaż E-booków (dostarczanie treści cyfrowych). Wszystkie ceny E-booków podane na Stronie są cenami brutto.
 2. Poprzez wolę zakupu E-booka Kupujący wyraża zgodę na spełnienie przez Sprzedawcę świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy.
 3. W celu zakupu E-booka, Kupujący musi:
  1. nacisnąć przycisk „Kup teraz”,
  1. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko; niedopuszczalny jest zakup E-booka pod pseudonimem lub anonimowo) i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za E-book jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  1. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  1. nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” – zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty; po kliknięciu w ww. przycisk, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za E-book.Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.Z tą chwilą uważa się za skutecznie zawartą między Sprzedającym, a Kupującym umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci E-booka; potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Kupującemu przez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego ściągnąć E-book.
 5. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.Za spełnienie świadczenia przez Sprzedającego uznaje się moment pobrania treści na urządzenie końcowe Kupującego.u
 6. Na podstawie art. 38 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287) Sprzedający informuje Kupującego, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci E-booka zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu E-book wolny od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli E-book ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami o rękojmi za wady.
 8. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę E-booka,ma prawo niezwłocznie  poinformować o tym Sprzedającego,składając reklamację i określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została wystosowana.

VI      Zasady świadczenia usług przedpłaconych

 1. Serwis umożliwia sprzedaż Usług przedpłaconych oferowanych w gabinecie stacjonarnym. Wszystkie ceny Usług przedpłaconych podane na Stronie są cenami brutto.
 2. W celu zakupu Usługi przedpłaconej, Kupujący musi:
 3. wybrać interesującą go Usługę przedpłaconą,
 4. nacisnąć przycisk „Kup teraz”,
 5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko; niedopuszczalny jest zakup Usługi przedpłaconej pod pseudonimem lub anonimowo) i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 6. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale stanowi warunek niezbędny do dokonania zakupu,
 7. nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” – zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty; po kliknięciu w ww. przycisk, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny Usługę przedpłaconą. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą uważa się za skutecznie zawartą między Sprzedającym, a Kupującym umowę na wykonanie Usługi przedpłaconej w gabinecie stacjonarnym; potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 8. Zakupiona Usługa przedpłacona wymaga uzgodnienia terminu wykonania za pomocą harmonogramu elektronicznego dostępnego na Stronie, lub rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu Gabinetu stacjonarnego – +48 796 517 922.
 9. Umowa na wykonanie Usługi przedpłaconej jest ważna 30 dni od dnia zawarcia, bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty po upływie tego terminu. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że w przypadku nieskorzystania przez niego z Usługi przedpłaconej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Usługi przedpłaconej, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 10. Termin wykonania Usługi przedpłaconej może zostać przedłużony w przypadku braku możliwości wykonania usługi w terminie 30 dni z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Sprzedającego, o czym Sprzedający informuje Kupującego w formie e-mail.
 11. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Usługa przedpłacona może zostać zrealizowana za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

VII     Zasady korzystania z usługi Newsletter

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera, które jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługa Newsteller polega na powiadamianiu Usługobiorców przez Usługodawcę o:
  1. nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  1. akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 3. Korzystanie z usługi Newsletter polega na:
  1. podaniu przez Usługobiorcę w formularzu elektronicznym adresu indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  1. weryfikacjiprzez Usługobiorcę podanego konta e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  1. wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywania powiadomień e-mail.
 4. Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego, samodzielnego wypisania się z usługi Newsletter. Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.
 5. Usługodawca ma prawo do czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter.

VIII    Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia, poza wyżej wskazanymi, następujące usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem:
  1. formularz kontaktowy,
  1. komentowanie wpisów i artykułów,
 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe Usługobiorców w postaciadresu e-mail.
 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 4. Zasady umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  1. zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób i podmiotów trzecich,
  1. zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada licencji, lub których podmiot uprawniony do praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  1. zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  1. zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  1. zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.
 5. Treści naruszające ww. postanowienia będą niezwłocznie usuwane, a ponadto Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania lub usunięcia konta Usługobiorcy. Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

IX      Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, a także zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy, gromadzi on i przetwarza za pośrednictwem Serwisu niektóre dane o Użytkownikach.
 3. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcach w plikach cookies.
 4. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności”, stanowiących integralną część Regulaminu. Korzystając z Serwisu lub Strony Kupujący lub Usługobiorca wyrażają zgodę na brzmienie tych dokumentów i je akceptują.
 5. Usługodawca w celu zapewnienia sprawnego działania Serwisu oraz dla celów statystycznych zbiera automatycznie następujące dane Usługobiorcy:
 6. adres IP,
 7. informacja o dostawcy usług internetowych,
 8. prędkość łącza internetowego,
 9. typ i język przeglądarki,
 10. rozdzielczość ekranu,
 11. przybliżona lokalizacja,
 12. otwierane podstrony Serwisu,
 13. czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
 14. adres poprzedniej podstrony,
 15. rodzaj systemu operacyjnego,
 16. adres strony odsyłającej,
 17. anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics (płeć, wiek, zainteresowania), uzyskiwane poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 18. Podczas rejestracji Usługodawca zbiera następujące dane Usługobiorców:
 19. nazwa użytkownika,
 20. imię i nazwisko,
 21. adres e-mail.
 22. Podczas zapisywania się do Newslettera Usługobiorca zbiera dane w postaci adresu e-mail.
 23. W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

X       Prawa autorskie i licencje

 1. Właścicielem Serwisu oraz wyłącznie uprawnionym do materiałów zamieszczonych w Serwisie i praw autorskich do nich jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do podmiotów i osób trzecich, niepowiązanych w żaden sposób z Usługodawcą i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Zabrania się rozpowszechniania, wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie i sposób oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarek Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji drogą elektroniczną ich prawnego właściciela. Domniemywa się, że prawnym właścicielem treści zamieszczonych w Serwisie jest Usługodawca.
 4. Zgodnie z Ustawą – Prawo autorskieochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Rozumie się przez to możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów, o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że E-book stanowi utwór w rozumieniu Ustawy – Prawo autorskie, do którego wszelkie prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 6. Poprzez zakup E-booka Sprzedający udziela Kupującemu niewyłącznej i niezbywalnej licencji oraz umożliwia korzystanie z E-booka tylko przez Kupującegodla własnego użytku wewnętrznego. Zastrzega się, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedającego prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z E-booka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedającemu praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji, o czym Sprzedający powiadomi Kupującego.
 7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy – Prawo autorskie, Kupującemu nie wolno: rozpowszechniać ani udostępniać zakupionego E-booka, jego fragmentów, kopii, wykorzystywać go, jego fragmentów lub ich kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian, uzupełnień, czy wszelkiego rodzaju modyfikacji E-booka, usuwania ewentualnych błędów i braków E-booka.  
 8. Kupujący nie ma prawa do udzielania dalszych licencji na korzystanie z E-booka i jest zobowiązany zadbać, by żadna niepowołana do tego osoba nie korzystała z E-booka.
 9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dalsze rozpowszechnianie E-booka przez Kupującego bez uprzedniej zgody Sprzedającego(wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub przekazanej za pomocą Komunikacji drogą elektroniczną) stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedającemu do E-booka i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

XI      Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnień jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane lub uzupełniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 4. Informacja o zmianie lub uzupełnieniu Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 5. W przypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 6. W przypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 7. Uważa się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 9. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajdują się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 10. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  1. używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
  1. wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@lemondietetyka.pl,
  1. poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 796 517 922

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji możliwy jest wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.